Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 RNDr. Antonín Rada (1893–1974) / Osobnosti regionu / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

RNDr. Antonín Rada (1893–1974)

nar. 27. prosince 1893 Litohoř u Mor. Budějovic

zemř. 23. listopadu 1974 Zastávka

Studie

Po absolvování gymnázia v Telči r. 1913 se ihned vydal na učitelskou dráhu. Po několikaleté přestávce, vynucené zraněním v 1. světové válce, začal při zaměstnání studovat na přírodovědecké fakultě MU v Brně učitelství přírodovědných předmětů a následně vědecký obor – geologii. Zaměřil se geologii spodních vod v dolech Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Doktorát získal v r. 1927.

Pedagogická činnost

Jako učitel působil od r. 1913 nejdříve na obecní škole a od r. 1920 na měšťanské škole v Zastávce, na níž se stal později (3.9.1945) ředitelem. Když na základě dekretu ONV Rosice z r. 1953 vznikla na Zastávce jedenáctiletá střed. škola, stal se jejím ředitelem. Tuto funkci vykonával až do důchodu v r. 1959. V létech 1952–54 přednášel externě na přírodovědecké fakultě v Brně důlní hydrogeologii.

Podílel se na výstavbě nové budovy masarykových škol (obecné a měšťanské), otevřené v r. 1932, na vybudování rozsáhlé školní zahrady a připravoval přístavek školní budovy pro potřeby rozvíjející se střední školy v létech 1959–60 (přístavba byla dokončena za ředitele Jana Žaludy).

Jako učitel i jako ředitel se zasloužil hlavně o rozvoj přírodovědného vyučování; důraz kladl na vědeckou správnost probíraného učiva, názornost při výkladu (demonstrační pokusy, užití filmu při vyučování), praktické využití učiva (cvičení, práce na školní zahradě – výsadba ovocných stromů v obci, geologické a biologické vycházky do přírody)

Činnost v obci

  • člen výboru „Vzdělávacího, kulturního a ochotnického spolku Tyl“
  • spoluzakladatel tělovýchovné jednoty Sokol v Zastávce r. 1919 (vzdělavatel, později starosta spolku)
  • od r. 1922 se ujímá jednatelství v Národní matici, místní odbor v Zastávce
  • řídí smíšení pěvecký soubor dospělých
  • jednatelem spolku „Masarykova letecká liga“
  • pro ČSAV vypracoval studii o obci Zastávka a jejím okolí: geomorfologický popis, výstavba a rozvoj, údaje o místních a pomístních názvech.

RNDr. Antonín Rada byl výraznou osobou zastáveckého školství, byl srdcem a duší kantorem v tom nejlepším smyslu slova. Školu a žáky měl nesmírně rád, škola byla pro něj smyslem života. Dbal na dodržování předpisů a jejich porušování komentoval rčením: „tůdlenctoto, zase ti mladí.“

Nestalo se však nikdy, že za porušení sporných předpisů by někoho nějak postihoval.

Celá Zastávka si ho vážila, vyzařovala z něho přirozená autorita a moudrost. Jeho osobnost utkvěla v paměti mnoha absolventům jak na „měštance,“ tak i později na gymnáziu.

Autor František Čech


Článek byl publikován 12.11.2007