Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Ve Zbýšově zachraňují starou cihelnu a připravují expozici / Obce Rosicko-Oslavanska / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Ve Zbýšově zachraňují starou cihelnu a připravují expozici

Už na podzim minulého roku učinili pánové Karel Novotný a Miroslav Maloň první kroky k realizaci záměru uchovat torzo staré cihelny ve Studených. Se svým cílem mne tehdy seznámili a požádali o pomoc. Do té doby již měli výpis z katastru nemovitosti a p. Karel Novotný absolvoval v Jaroměřicích první jednání s majiteli pozemku, kteří získali tento pozemek v katastru Zbýšova v restituci. Dne 13. prosince 2009 se uskutečnila s majitelem panem Čechem z Jaroměřic, který zastupoval i zbývající dva majitele, schůzka ve Zbýšově, a to jednak v terénu cihelny a poté v Domově důchodců na Majrově, kde byl sepsán zápis o předběžném souhlasu s bezplatným pronájmem.

Záměr uchování torza cihelny přímo vybízel k rozšíření záměru na celou historickou oblast Zbýšova. Následovalo zahájení práce na zpracování rozšířeného návrhu projektu - „Vytvoření turistické infrastruktury a zapojení do informačního systému ve Zbýšově a regionu." Jedním z bodů byl návrh na vybudování „Naučné stezky po historických místech Zbýšova". Projekt naučné stezky je zpracován. Do jednoho z třinácti zastavení byl začleněn objekt staré cihelny v trati Ve Studených. Zde bylo navrženo vybudovat mimo jiné malou oázu klidu. Dalších 12 zastavení by vedlo po historických místech Zbýšova. Naučná stezka by využila také informační tabule již ve Zbýšově zabudované Kahanem. Sedm dalších informačních tabulí by bylo nutno dobudovat a asi dvě cedulky na objekty. Dalším navrhovaným cílem projektu je vybudování cyklostezky, která by se napojovala na cyklostezky regionu.

Předpokládáme, že s takto siřeji pojatým projektem bude možné zažádat příslušná místa i o finanční dotaci.

Po tomto doplnění záměru následovalo několikeré jednání se starostou města a vedením Kahanu. Protože se nám nepodařilo včlenit ani do Kahanu ani pod obec, bylo nakonec dohodnuto spojit se s Vlastivědným spolkem Rosicko-Oslavanska a založit ve Zbýšově odbočku, čili sekci, tak jak učinila před pěti lety Zastávka.

Pánové Novotný K., Maloň M. a Maloň P. se zúčastnili jednání představenstva na zámku v Oslavanech, kam byla předána i písemná žádost o umožnění vytvořit zbýšovskou odbočku. Pak bylo osloveno několik občanů Zbýšova, s některými bylo hovořeno již před tím a na 2. března 2010 svolána přípravná schůzka.

Tato první přípravná schůzka k založení odbočky VSRO ve Zbýěově se uskutečnila na Domově důchodců na Majrově. Zúčastnili sejí: Maloň Miroslav, Novotný Karel, Maloň Petr, Mgr. Vespalec Miroslav - ředitel školy, ing. Staněk Čestmír, Absolín Karel, Kubálek Jaroslav ml., Kubálek Jaroslav st, Liška Lumír, Lišková Jana, Novotný Kamil, Josef Urbánek, PhDr. Marie Milcova, ing. Dragoun Josef, Plchová Jarmila. Omluveni: Lenka Sovová a starosta města.

Přítomní byli seznámeni s danou problematikou a s cílem vytvořit zbýšovskou odbočku VSRO. Jejím prvořadým úkolem by bylo sbírat historická fakta, dokumenty a fotodokumentaci o Zbýšově, doplňovat bílá místa v historii města, poznatky publikovat, dále vytvořit malou muzejní expozici a zapojovat se do informačního systému města. Vše bylo přítomnými velice kladně přijato a odsouhlaseno s nabídkou pomoci. Do čela budoucí odbočky byl navržen Miroslav Maloň. Organizace části „cihelna" se ujal Karel Novotný.

Druhé schůzky se zúčastnila také paní Lenka Horvátová-Sovová, která by měla zajišťovat v budoucnu spolu s ing. Dragounem kontakty s oslavanským představenstvem spolku. Dále se zúčastnila této schůzky paní učitelka Rausová, současná kronikářka města, která nás informovala o rozhodnutí a ochotě ředitele školy pana Mgr. Vespalce, uvolnit ve škole prostor, kde by se mohli scházet členové, kteří by pracovali na historii města. Všichni přítomní podepsali přihlášku do Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Do současné doby se do spolku přihlásilo již 18 zbýšovských občanů.

Po této schůzce bylo nutno urychlit jednání s majiteli o odkoupení pozemku, aby se mohlo začít s kácením náletových dřevin kolem cihelny. Bylo nutno stihnout ještě období vegetačního klidu. Opět pánové Novotný a Maloň zajeli do Jaroměřic, aby se pokusili vyjednat s majiteli odkoupeni pozemku, nebo alespoň vyřešili s majiteli dlouhodobou bezplatnou nájemní smlouvu. Kolem Velikonoc bylo pod vedením K. Novotného a Petra Maloně zahájeno kácení a následnou sobotu 17. dubna se sešla ve Studených větší skupina občanů a s velkým elánem se vrhli na likvidaci převážně již pokácených náletových dřevin. Následovaly další akce a do dnešních dní je prostor vykácený a vyklizený.

Ještě chceme informovat, že dne 14. května proběhlo navázání kontaktů s bani Ciegl na Slovensku. Je příslib od generálního ředitele Hornonitranských bání Prievidza, že Zbýšovu poskytnou několik exponátů pro tvořící se hornickou muzejní expozici. První kontakty navázal Karel Novotný při dovolené na Srí Laňce.

Zbýšovská odbočka Vlastivědného spolku R-0 se zaměří především na zpracovávání a doplňování materiálů k historii města a osvětovou činnost. V prostorách zbýšovské školy již začala pracovat pod vedením paní učitelky Rausové skupina učitelek, ke kterým se připojila také paní PhDr. Marie Milcova. Připravují vybudování expozice o historii města a těžbě uhlí, soustřeďují historické materiály a fotodokumentaci města. V současné době se připravuje dvanáct výstavních panelů, které by měly tvořit základ expozice, které by měly být představeny veřejnosti v polovině září v rámci připomenutí Dne horníků. Obdržely také první podobu zpracovaného projektu „Naučná stezka po historických místech Zbýšova" a na realizaci tohoto záměru chtějí pokračovat.

Dne 9. června 2010 informovali zástupci vznikající odbočky paní Dobroslava Tůmová a Karel Novotný představenstvo na schůzi v Oslavanech o postupu prací ve Zbýšově. Byly ujasněny další kroky, které je třeba udělat k ustavení samostatné odbočky-sekce Vlastivědného spolku.

Zbýšovská sekce bude otevřená pro všechny zájemce a s radostí přijme nové aktivní členy i jejich náměty na doplněni a rozvíjení činnosti.

Jarmila Plchová

 

 


Článek byl publikován 14.8.2010