Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Zemřel RNDr. Lubomír Malý / / O spolku / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Zemřel RNDr. Lubomír Malý

Ve čtvrtek 9. listopadu 2006 ve věku 73 let zemřel po dlouhé těžké nemoci významný geolog, čestný člen České geologické společnosti, zakládající člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a člen představenstva RNDr. Lubomír Malý.


RNDr. Lubomír Malý celý svůj život od studentských let zasvětil studiu a průzkumu v rosicko-oslavanské uhelné pánvi, geologické stavbě a ověřování uhlonosného vývoje permokarbonu boskovické brázdy.

Po ukončení vysokoškolských studií v roce 1955 nastoupil v Rosických uhelných dolech do funkce geologa na podnikovém ředitelství RUD v odboru hlavního měřiče a geologa. Po celá dlouhá léta pak byl hlavním geologem RUD. Řešil řadu problémů ložiskové geologie počínaje mapováním, řízením průzkumných prací, otvírky ložiska, přípravy dobývání a nakonec i ukončení těžby v revíru.

S výzkumnými ústavy řešil geofyzikální ověření reliéfu podloží boskovické brázdy, gravimetrický průzkum povrch-důl, ověření stavby uhelných slojí, podílel se na řešení problematiky průtrží uhlí a plynu ve velkých hloubkách.

Řešil realizaci průzkumu, otvírky a těžby kameniva na nových lokalitách západně od Brna (Mariánském údolí). Spolupracoval při návrhu řešení dálničních tras západně Brna, tunelovou dálniční trasu dálnice Dl, dálniční trasu boskovickou brázdou a další.

RNDr. Lubomír Malý také od roku 1956 externě vyučoval na katedře geologických věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Zde vyučoval Základy hornictví, Geologii uhelných ložisek, Oceňování ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtnou techniku.

Realizoval odborné a geologické kursy důlního mapování, učil také na průmyslové škole hornické v Zastávce u Brna. Vedl práce celkem 24 absolventů VŠB Ostrava, UJEP Brno ad.

Vedl mnoho exkurzí do terénu revíru, uskutečnil řadu přednášek, výstav, má velkou zásluhu na vytýčení nových exkurzních tras, budování naučných stezek.

Zásluhou RNDr. Lubomíra Malého byla také v Oslavanech vybudovaná naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy, která se řadí svým významem mezi nejpřednější lokality v Evropě.

V roce 1988 byl Lubomír Malý zvolen předsedou brněnské pobočky České geologické společnosti. V roce 1993 zrealizoval konání posledního společného sjezdu České geologické společnosti a Slovenské geologické společnosti. A tehdy byl jmenován čestným členem České vědecké společnosti.

V létech 1979–1995 se konalo pět celostátních vědeckých konferencí na Rosických uhelných dolech ve Zbýšově u Brna, které řešily problematiku geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách. Všechny byly připraveny a realizovány dr. Malým.

V roce 2002 byl rovněž hlavním organizátorem dvoudenní celorepublikové v pořadí šesté navazující konference, tentokrát uspořádané již pod záštitou Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

RNDr. Lubomír Malý během let vydal nebo se podílel na téměř stovce odborných statí, publikovaných jak samostatně, tak v odborné literatuře. Za svou práci byl mnohokrát oceněn.

Mezi nejvyšší udělená ocenění, která obdržel, patří Krajská cena Řehoře Mendla, udělená v roce 1983 kolektivu akademika Štelcla, jehož byl členem. Dále byla udělena tomuto kolektivu v roce 1988 státní cena za vědecké objasnění hlubinné stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného potenciálu.

V pedagogické oblasti byl za spolupráci s katedrami geologických věd přírodovědecké fakulty UJEP Brno (v roce 1979) oceněn bronzovou medailí. V roce 1993 obdržel dr. Malý čestné členství v České geologické společnosti.

V roce 2003 byla vedením města Oslavany a Vlastivědného spolku R-O uspořádaná na radnici Oslavan malá komorní slavnost na počest 70. narozenin pana doktora Malého, kde mu starostové města Oslavan a Zbýšova poděkovali a vyslovili uznání za jeho celoživotní práci ve prospěch našeho regionu a obou měst.

RNDr. Lubomír Malý přes své velké zdravotní potíže stále veřejně pracoval, dojížděl vlakem z Brna do Oslavan na zasedání představenstva a spolku. Svou odborností a celoživotní spjatostí s rosicko-oslavanským uhelným revírem byl velkým přínosem pro spolkovou činnost.

Avšak poslední rok již obrovské zdravotní potíže panu dr. Malému nedovolily se zúčastňovat práce přímo v Oslavanech, přesto do posledního dne svého života se zabýval geologickou problematikou, pokračoval s publikační činností a v posledních měsících začínal připravovat program další celostátní geologické konference, která se má uskutečnit v příštím roce.

Odchod pana dr. Lubomíra Malého je velkou ztrátou pro Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska. Hornická sekce ztrácí odborníka, zasvěceného znalce geologických a montánních poměrů rosicko-oslavanské uhelné pánve, výborného organizátora, člověka, který vědecké práci a průzkumu geologické oblasti Rosicko-Oslavanska zasvětil celý svůj život.

Odchod pana RNDr. Lubomíra Malého je velkou ztrátou i pro celou českou montanistiku.

 

Čest jeho památce.

 

Jarmila Plchová

za sekci hornickou a Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska


Článek byl publikován 14.12.2006