Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Stanovy sdružení / O spolku / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Stanovy občanského sdružení
VLASTIVĚDNÝ SPOLEK ROSICKO–OSLAVANSKA

 

I. Úvodní ustanovení

Název Občanského sdružení: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

(dále jen Sdružení)

Sídlo Sdružení: Zámek 1, 664 12 Oslavany

 

II. Právní postavení Sdružení

Sdružení je nezávislou a dobrovolnou právnickou osobou, sdružující fyzické i právnické osoby na základě společného zájmu realizovat ve Stanovách určené cíle činnosti sdružení.

 

III. Cíl činnosti Sdružení

Sdružení se bude zabývat historií regionu obecně, zvláště se zřetelem na těžbu a zpracování nerostných surovin v Rosicko-Oslavanské oblasti.

 

1. Cílem Sdružení je:

 

a) Vyvíjet aktivní činnost v oblasti získávání materiálu pro zachování dokladů o vývoji regionu a života předchozích generací.

b) Bádání po historických událostech a tradicích v regionu obecně.

c) Přípravu a vybudování stálé muzejní expozice na zámku v Oslavanech, zahrnující historii regionu obecně, historii těžby uhlí a nerostných surovin a jejich zpracování v rosicko-oslavanské oblasti, historii oslavanské parní elektrárny, geologii této oblasti a kulturní souvislosti vyplývající z historie rozvoje řemesel a života obyvatel regionu.

d) Vyvíjet osvětovou činnost v dané oblasti.

 

2. Za tímto účelem bude Sdružení:

a) Vyvíjet propagační a publikační činnost vztahující se k historii dolů, železárny, koksoven a oslavanské elektrárny.

b) Organizovat výstavy.

c) Spolupracovat s hornickými muzei v ČR.

d) Úzce spolupracovat s Okresním muzeem Brno-venkov, Moravským zemským muzeem a Moravským zemským archivem v souvislosti se záměrem vybudování stálé expozice.

e) Navazovat kontakty s Městskými a Obecními úřady Rosicko-Oslavanské oblasti za účelem budoucí spolupráce.

f) Shromažďovat historické exponáty obrazové, trojrozměrné či písemnou dokumentaci.

g) Shromažďovat jednak materiály mapující přírodní poměry a fakta v oblasti geologie a archeologie v souvislosti s budováním naučné stezky permokarbonu.

h) Založit odbornou knihovnu zvláště se zaměřením na geologii, hornictví a energetiku

i) Podílet se na organizaci historických hornických slavností v Oslavanech.

j) Cíleně směrovat využití získaných materiálů pro rozvoj turistiky. Záměrem Sdružení je informovat o dané problematice širokou veřejnost a zapojit výše uvedený mikroregion do systémů turistických cyklotras, jeho zviditelnění v propagačních turistických materiálech, v plánech tras cestovních kanceláří a v nabídkách regionálních Kulturně informačních center ( KIC ).

 

Uvedené cíle i nástroje pro jejich naplnění bude Sdružení realizovat jak formou účelového využití získaných finančních prostředků ( viz níže ), tak i využitím stávajícího materiálního a hmotného potenciálu členů Sdružení.

 

IV. Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů

Členem Sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se Stanovami a cíly Sdružení.

 

Členství vzniká dnem přijetí přihlášky k registraci, podané u jednatele Sdružení. Samotná registrace musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, adresu bydliště člena a jeho vlastnoruční podpis. U právnických osob pak název, sídlo, IČO a označení osoby zmocněné za tuto jednat.

 

Členství zaniká:

 • vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení
 • úmrtím člena, u právnické osoby jejím zánikem
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 • zánikem Sdružení

 

Každý člen Sdružení má právo zejména se podílet na činnosti Sdružení, volit do jeho volených orgánů a být volen do orgánů Sdružení (to však u fyzických osob starších 18 let), obracet se na orgány Sdružení a žádat příslušná vyjádření a stanoviska, předkládat orgánům Sdružení náměty a návrhy pro další činnost.

Mezi povinnosti člena Sdružení patří zejména dodržovat Stanovy Sdružení, podílet se na naplňování jeho cílů a vykonávat svědomitě funkce v těch orgánech, do nichž byl zvolen.

 

V. Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

a) Valná hromada

b) Představenstvo

c) Dozorčí rada

 

VI. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všichni členové Sdružení. Její zasedání svolává Představenstvo Sdružení dle potřeby, nejméně však 1× ročně nejpozději do 30. června kalendářního roku, a to nejpozději 20 dnů před termínem konání prokazatelnou formou.

 

Valná hromada musí být svolána Představenstvem také v případě žádosti Dozorčí rady nebo požádá-li o svolání písemně nejméně jedna třetina členů Sdružení.

 

Do oprávnění valné hromady patří zejména:

 • rozhodování o změnách Stanov Sdružení
 • schvalování úkolů Sdružení pro příslušné období, výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření Sdružení
 • volba členů Představenstva Sdružení na dvouleté funkční období
 • volba členů Dozorčí rady na dvouleté funkční období
 • rozhodování o zrušení členství
 • odvolávání volených orgánů
 • rozhodování o zrušení Sdružení

 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, přičemž hlasovací právo členů Sdružení je rovné. V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, koná se po uplynutí 30 minut náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů Sdružení. O změně Stanov Sdružení a o zrušení Sdružení rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Při volbě Představenstva, Dozorčí rady a v ostatních věcech nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Pro první volební období je považována za valnou hromadu ustanovující schůze, kterou svolává přípravný výbor Sdružení a jíž se musí zúčastnit nejméně deset osob (fyzických a právnických), které se zaregistrují jako členové.

 

VII. Představenstvo Sdružení

Představenstvo Sdružení je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Má devět členů.

 

Představenstvo Sdružení zejména:

 • řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady,
 • volí ze svých členů předsedu, výkonného místopředsedu, jednatele a hospodáře
 • koordinuje činnost Sdružení
 • svolává valnou hromadu
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 • rozhoduje o zřízení organizační jednotky bez právní subjektivity
 • rozhoduje o přijetí za člena Sdružení

 

Představenstvo svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda a to podle potřeby, nejméně však 1× měsíčně. Při svých zasedáních je Představenstvo usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

O projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 

Předseda a místopředseda zastupují Sdružení navenek a jednají jeho jménem a to samostatně.

 

VIII. Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

Má pět členů a do její náplně patří vykonávání dohledu nad hospodařením Sdružení. Upozorňuje Představenstvo Sdružení na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, přičemž kontrolu provádí 1× ročně po ukončení kalendářního roku. Schází se nejméně 2x ročně, při zjištění nedostatků častěji dle potřeby. Dozorčí rada vypracovává pro zasedání Valné hromady zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti za uplynulé období.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její práci.

 

IX. Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Představenstvo Sdružení každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.

Za hospodaření Sdružení odpovídá hospodář a Představenstvo Sdružení. Hospodář je povinen vést účetní knihu, zakládat a vést všechny účetní doklady a případnou další evidenci Sdružení. Vede jednoduché účetnictví do výše 500 000 Kč, v případě vyššího majetku vede účetnictví podvojné. V posléze uvedeném případě účetnictví podléhá pravidelnému auditu na konci každého kalendářního roku.

 

Zdroji majetku jsou zejména:

 • příspěvky od státních orgánů
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob, zájmových a dobrovolných organizací
 • výnosy majetku
 • příjmy z činností při naplňování cílů Sdružení

 

Sdružení bude ukládat veškeré příjmy na konto u peněžního ústavu, který bude určen Představenstvem Sdružení, přičemž podpisový vzor a rozhodnutí Představenstva Sdružení vymezí dispoziční právo a způsob provádění finančních operací. Oprávněné osoby musí schválit Představenstvo nadpoloviční většinou.

V případě zániku Sdružení bude veškerý majetek použit dle rozhodnutí valné hromady na obecně prospěšné účely.

 

X. Zánik Sdružení

Sdružení zaniká:

 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

 

XI. Závěrečná ustanovení

Sdružení může na základě rozhodnutí Představenstva vydat organizační a jednací řád Sdružení, má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi, výzvami a jinými projevy.

 

V Oslavanech dne 7. června 2000

Změny Stanov projednány a odsouhlaseny Valnou hromadou Sdružení dne 18.2.2009.

předseda Ing. Zdeněk Vévoda / výkonný místopředseda pan Jan Kyselák

 

Stanovy VSRO do roku 2009